Stanovy

Úvod Stanovy

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Název spolku: Pet Grooming Association of the Czech Republic, z. s. (dále též „Spolek“).

 

 1. Sídlo Spolku: U smaltovny 1335/20, Praha 7 - Holešovice  PSČ: 170 00.

 

 1. Spolek je právnickou osobou, která vykovává svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito Stanovami.

 

 1. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, která je založena za účelem naplňování společného zájmu svých členů.

 

 1. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinností členů Spolku i volených orgánů Spolku se řídí těmito Stanovami.

 

 

Článek II.

Účel a činnost Spolku

 

 1. Účelem Spolku je zejména podpora, propagace a osvěta správné péče o srst a kůži zvířat.

 

 1. Činnosti, které Spolek vykonává k naplnění účelu uvedeného v čl. II. 1 Stanov jsou zejména:

 1. sdružování členy, podporovat jejich činnost a hájit jejich zájmy v rámci výkonu jejich profese nebo odborných zájmů;

 2. podporování a organizace školících akcí a kurzy pro členy i širokou odbornou veřejnost;

 3. uskutečňování praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;

 4. propagace aktivit Spolku a osvětu ve správné péči o srst a kůži zvířat např. prostřednictvím pořádání akcí a informování veřejnosti;

 5. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů týkající se činnosti Spolku;

 6. poskytovat poradenské a konzultační služby;

 7. v rámci možností Spolku zajišťování slev pro členy na výrobcích a službách

(dále jen „Účel Spolku“).

 

 1. Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se základním Účelem Spolku. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

 

 1. Spolek je oprávněn k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

Článek III.

Členství ve Spolku

 

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku může být fyzická osoba, která je starší 18 let bez ohledu na státní příslušnost a také právnická osoba bez ohledu na místo inkorporace. Členství ve Spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky Předsedou. O členství rozhodne Předseda do jednoho měsíce od doručení písemné přihlášky. Předseda může rozhodnout o nepřijetí člena, pokud dojde k názoru, že by mohlo být takovým přijetím ohroženo řádné fungování Spolku nebo pokud chování osoby žádající o přijetí za člena není v souladu s cíli Spolku. Prvními členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi Spolku, přičemž pro účely těchto Stanov budou tyto osoby považovány a označovány také jako tzv. Zakládající členové Spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

 1. Člen Spolku má právo:

  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;

  2. volit Předsedu;

  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku;

  4. podílet se na činnosti Spolku;

  5. být pravidelně informován o dění ve Spolku;

  6. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny.

 

 1. Člen Spolku má povinnost:

  1. dodržovat stanovy Spolku, plnit usnesení orgánů Spolku;

  2. aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku či členů Spolku;

  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;

  4. platit členské příspěvky.

 

 1. Členství ve Spolku zaniká:

  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena Předsedovi,

  2. úmrtím člena;

  3. zánikem Spolku;

  4. vyloučením člena Předsedou, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu Spolku porušuje tyto Stanovy či právní předpisy České republiky;

  5. nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného členskou schůzí;

  6. případně z jiného důvodu stanoveného právními předpisy.

 

 1. Seznam členů Spolku je veřejný a bude zveřejňován na internetových stránkách Spolku. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Předseda při vzniku a zániku členství člena a dále při jakékoliv změně podstatných údajů týkající se členství.

 

 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení jeho členství Předsedou.

 

 

Článek IV.

Orgány Spolku

 

Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,

 2. Předseda.

 

 

Článek V.

Členská schůze

 

 1. Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména:

  1. určuje hlavní cíle Spolku;

  2. schvaluje stanovy Spolku a změny těchto Stanov;

  3. volí Předsedu a odvolává jej;

  4. stanovuje výši a splatnost členských příspěvků;

  5. schvaluje zprávu o činnosti Spolku za předcházející rok včetně výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku;

  6. rozhoduje o vstupu Spolku do právnických osob;

  7. rozhoduje o členství Spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních;

  8. rozhoduje o zániku Spolku.

 

 1. Zasedání členské schůze je svoláváno Předsedou podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá Předseda členům Spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem Spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání členské schůze.

 

 1. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku, není-li v těchto Stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, přičemž pro přijetí rozhodnutí o záležitost uvedených v bodech V. 1., písm. a), b) a g) těchto Stanov je nezbytné také souhlas nadpoloviční většiny přítomných Zákládajících členů Spolku.

 

 1. Předseda může svolat hlasování členské schůze způsobem per rollam. Předseda předloží písemně nebo elektronicky všem členům spolku návrh usnesení, které má být schváleno. Návrh usnesení obsahuje lhůtu, během níž mají členové písemně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Tato lhůta je nejméně 3 dny, nejvýše 14 dní. Návrh je přijat tehdy, když počet došlých kladných odpovědí převažuje nad počtem došlých záporných odpovědí. Výsledky hlasování oznamuje písemně nebo elektronicky jednotlivým členům Předseda.

 

 1. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s bodem
  V. 2. těchto Stanov, lze zařadit na pořad zasedání členské schůze jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku a nadpoloviční většiny přítomných Zakládajících členů Spolku.

 

 1. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen Spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

 

Článek VI.

Předseda

 

 1. Předseda je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat samostatně ve všech věcech. Za Spolek může jednat rovněž Předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec Spolku.

 

 1. Předseda je volen členskou schůzí na dobu deseti let z řad členů Spolku. Předseda se funkce ujímá v den volby.

 

 1. Předseda:

  1. svolává zasedání členské schůze v souladu s těmito Stanovami;

  2. zabezpečuje plnění hlavních i vedlejších činností Spolku v období mezi zasedáním členské schůze;

  3. připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze;

  4. vede seznam členů Spolku;

  5. schvaluje nové členy a rozhoduje o vyloučení členů;

  6. archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze;

  7. rozhoduje o výši členského příspěvku, jeho splatnosti a o osvobození jednotlivých členů od jeho úhrady;

  8. rozhoduje o dalších záležitostech, které mu svěřují tyto Stanovy.

 

 1. Předseda také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu Spolku.

 

 1. Funkce Předsedy zaniká:

 1. odstoupením z funkce;

 2. úmrtím;

 3. uplynutím funkčního období, přičemž vyjádří-li s tím Předseda souhlas, zastává funkci Předsedy až do doby, než bude členskou schůzí zvolen Předseda nový.

 

 

Článek VII.

Majetek a hospodaření Spolku

 

 1. Zdrojem příjmu Spolku jsou zejména:

 1. příspěvky, dary a dotace;

 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;

 3. členské příspěvky.

 

 1. Hospodaření Spolku se řídí rozpočtem schváleným Předsedou.

 

 1. Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní předpis schválený členskou schůzí. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 

 

Článek VIII.

Zánik Spolku

 

Spolek zaniká:

 1. rozhodnutím příslušného orgánu v souladu s obecně závaznými právními předpisy;

 2. dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze, přičemž součástí rozhodnutí o zániku Spolku je uvedení způsobu majetkového vypořádání.

 

 

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Tyto Stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí dne 8. prosince 2014.

 

 

Účinnost od 8. prosince 2014.